Inschrijven als nieuw lid? 
Inschrijven voor een reis / evenement?
Jouw gegevens beheren / controleren?

Huishoudelijk reglement

Art.1

De Gilze-Rijen Aviation Society (GRAS) is een luchtvaartvereniging met volledige rechtsbevoegdheid die als doel heeft het behartigen van de belangen van de luchtvaarthobbyisten. Hierbij moet gedacht worden aan het organiseren van bijeenkomsten, excursies en bezoeken aan vliegbases voor de leden, alsmede het verstrekken van informatie over de hobby door middel van het luchtvaart magazine ‘Take-Off’.

Art.2

Lidmaatschap, welke loopt van 1 januari t/m 31 december, wordt uitsluitend verkregen met toestemming van het bestuur of Algemene Ledenvergadering en is gebonden aan de volgende regels:

  • het is de leden niet toegestaan uit naam van de vereniging op te treden, mits met toestemming van het bestuur
  • tijdens bijeenkomsten, excursies, e.d. gedragen de leden zich overeenkomstig de aanwijzingen van het bestuur en begeleidend personeel;
  • de leden dienen de jaarlijkse contributie tijdig en op een door het bestuur aangegeven wijze te betalen.
  • leden die de contributie niet of niet tijdig voldoen en niet reageren op herhaalde oproepen worden aangemerkt als wanbetalers. Wanbetalers mogen wel weer lid worden in de loop van het jaar, maar zijn voor de rest van dat jaar uitgesloten van deelname aan bezoeken. Dit voorwaardelijke lidmaatschap blijft twee jaar staan.

Art.3

Het bestuur heeft de bevoegdheid leden te ontzetten uit hun lidmaatschap als zij handelen in strijd met de in artikel 2 genoemde regels of in strijd zijn met de wet. Om diezelfde reden kan een lid geschorst worden voor een periode van maximaal zes maanden.

Art.4

Het lidmaatschap eindigt door:

  • schriftelijke opzegging vóór 31 december door het lid. Indien schriftelijke opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar;
  • opzegging namens de vereniging, wanneer het lid na herhaaldelijk schriftelijk te zijn aangemaand, niet aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan.
  • ontzetting zoals genoemd in artikel 3.
  • het overlijden van een lid;

Art.5

Minimaal één keer per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen door het bestuur. Alleen leden hebben toegang tot de vergadering en zij hebben daar ieder één stem. Voorstellen zijn aangenomen bij een twee / derde meerderheid van het geldig uitgebrachte stemmen.

Art.6

In alle gevallen waarin noch de wet, noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.

Art.7

Bij alle activiteiten die de Gilze-Rijen Aviation Society (GRAS) uitvoert geldt voor de deelnemers en andere betrokkenen, dat zij dit doen op basis van volledige eigenrisico. De vereniging sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit. De Gilze-Rijen Aviation Society (GRAS) is dus ook in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor eventuele voorvallen tijdens basisbezoeken (alsmede gedurende de heen- en terugreis naar de locatie). De deelnemers zijn zich hiervan bewust bij aanmelding voor deelname van een GRAS bezoek of activiteit.
 

Art.8

Dit reglement is opgesteld tijdens de bestuursvergadering op 30 november 1996 te Rijen en vervolgens goedgekeurd door de ALV in mei 1997 te Tilburg. Op grond van een besluit, genomen tijdens de ALV van 20 april 2012 te Rijen, is het reglement uitgebreid met lid d artikel 2. Dit besluit is bekrachtigd door het bestuur op 25 september 2012 te Tilburg.