Over de GRAS

Contactgegevens GRAS

Dagelijks Bestuur

 
Postadres GRAS Bestuur
Berkenakker 15
4855 BD GALDER
Nederland
 
E-mail Bestuur Bestuur@gras-spotters.nl
E-mail Ledenadministratie Ledenadministratie@gras-spotters.nl
     
Voorzitter Arno Cornelissen
Secretaris Oscar Vis
Penningmeester + Ledenadministratie Fred Peursem  
     

Take-Off Redactie

 
Postadres Redactie Take-Off
Berkenakker 15
4855 BD GALDER
Nederland
E-mail Redactie Redactie@gras-spotters.nl
     
Hoofdredacteur Hermen Goud  
Teksten Arthur Bijster  
  Peter van Breevoort  
Movements Egbert Marisael  
  Jörg van der Schans  
DHC Update Hermen Goud  
Vormgever Fred Peursem  
     

GRAS Reizen

   
Postadres GRAS Reizen
Steenfabriek 17
5126 PB  GILZE
Nederland
 
E-mail GRAS Reizen Reizen@gras-spotters.nl
Contactpersoon Gijs ten Velde  
     

Contact Vliegbasis

   
E-mail Contact Vliegbasis dhc@gras-spotters.nl 
Contactpersoon Jan Klijs  
     

GRAS Website

E-mail Webmaster Webmaster@gras-spotters.nl
Website http://www.gras-spotters.nl
Messageboard (hosted by Scramble) http://www.scramble.nl/forum/viewforum.php?f=17
 

GRAS Social Media

E-mail Social Media Online@gras-spotters.nl
Online Redacteur Vacature Meld je nu aan!
Facebook https://www.facebook.com/groups/GilzeRijenAviationSociety
Facebook moderators Jan Klijs  
  Hermen Goud  
  Lex de Kort  
Twitter https://twitter.com/GRAS_spotter
     

Privacy & Cookie Verklaring

Privacy & Cookie Verklaring Versiedatum: 25-05-2018

De Gilze-Rijen Aviation Society (afgekort: GRAS) hecht vanzelfsprekend veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy & Cookie Verklaring geven we duidelijke en transparante informatie hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Wij doen er alles aan om jullie privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. GRAS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat:

 • jouw persoonsgegevens alleen worden verwerkt wanneer deze in overeenstemming zijn met het doel waarvoor je deze hebt verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy & Cookie Verklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij jou om je uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als wij deze toestemming nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • er geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze zullen respecteren;

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

GRAS gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij je bezoek aan de GRAS website worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website correct werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Daarnaast kunnen wij met cookies onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies, door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook eerder opgeslagen informatie is via de instellingen van je browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je afgegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GRAS. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou aangegeven organisatie, te sturen.

Als GRAS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van deze Privacy & Cookie Verklaring vragen hebt, dan kun je hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

GRAS Bestuur, Postbus 2027, 4800 CA BREDA, bestuur@gras-spotters.nl 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door GRAS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • · De Leden- en Financiële administratie;
 • · Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over activiteiten;
 • · Deelname aan basisbezoeken;
 • · Het versturen van het verenigingstijdschrift Take Off.

Voor de hierboven genoemde bovenstaande doelstellingen kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • · Voornaam en voorletters;
 • · Tussenvoegsel;
 • · Achternaam;
 • · Huisadres;
 • · E-mailadres;
 • · Telefoonnummer;
 • · Geboortedatum en –plaats;
 • · Het nummer van je paspoort of ID kaart (alleen voor basisbezoeken);
 • · IP adres.

Grondslag

GRAS hanteert twee grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens.

 1. Uitvoering van onze overeenkomst tot dienstverlening; betreft de relatie tussen vereniging en haar leden.
 2. Op grond van de door jou verleende toestemming; betreft met name het onderdeel “GRAS Reizen”.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de identiteitscontrole ten behoeve van toegang tot vliegbases.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk, per email en/of webformulier toestemming voor geeft. Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

GRAS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn is daarom gesteld op twee jaren na beëindiging van het GRAS lidmaatschap.

Beveiliging

GRAS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens GRAS van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoons-gegevens van onze leden.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht jij een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen in de Privacy &Cookie verklaring

GRAS behoudt zich het recht voor om haar Privacy & Cookie Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Indien de Privacy & Cookie Verklaring wordt gewijzigd, wordt de revisiedatum bovenaan deze pagina aangepast.

GRAS Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Gilze Rijen Aviation Society bestaat uit drie functies:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris

Hiernaast maakt de vereniging gebruik van verschillende vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging. Hierbij moet gedacht worden aan personen die zich inzetten voor de:

Lees meer...

Huishoudelijk reglement

Art.1 
De Gilze-Rijen Aviation Society (GRAS) is een luchtvaartvereniging met volledige rechtsbevoegdheid die als doel heeft het behartigen van de belangen van de luchtvaarthobbyisten. Hierbij moet gedacht worden aan het organiseren van bijeenkomsten, excursies en bezoeken aan vliegbases voor de leden, alsmede het verstrekken van informatie over de hobby door middel van het luchtvaart magazine ‘Take-Off’.

Lees meer...

GRAS in de media

Regelmatig komt het verzoek binnen bij het GRAS Bestuur om een interview te geven over de vereniging en de hobby "vliegtuig spotten". Natuurlijk werken wij daar graag aan mee! Wij hebben in het verleden al diverse media te woord gestaan.

Op 20 en 21 juni werden de luchtmacht open dagen wederom op Gilze Rijen gehouden. Tijdens de spottersdag op donderdag 19 juni was ook Omroep Brabant aanwezig.

Omroep Brabant

In het lokale Gilze en Rijen weekblad stond nog een leuk artikel over onze steun aan Stichting Tess

Gilze en Rijen weekblad

 

Op 1 juni 2010 heeft BN De Stem een klein artikeltje geschreven over de spottersdag.

BN De Stem [01-06-2010]

Lees meer...

Sponsoren GRAS

De Gilze-Rijen Aviation Society is naast het lidmaatschap van haar leden ook afhankelijk van sponsoren. Naast de vermelding op de GRAS website wordt er ook elk kwartaal een advertentie van de sponsor geplaatst in het Take Off magazine.

Nieuwe sponsoren zijn altijd van harte welkom en kunnen zich voor meer informatie via een e-mail melden bij de penningmeester.

 

sponsor-logo-r2h-webdesign   sponsor-logo-spottssponsor-logo-flash-aviation

Lees meer...

GRAS Activiteiten

De GRAS activiteitencommissie probeert gedurende het jaar verschillende activiteiten te organiseren voor haar leden. De commissie richt zich vooral op het organiseren van minimaal 1 verenigingsavond per jaar. Op zo'n avond wordt indien mogelijk een (luchtvaartgerelateerde) gastspreker uitgenodigd, wordt er voor eten ledenavond02gezorgd (meestal een smakelijke barbecue) en is er de mogelijkheid voor de leden om hun eigen dia's of digitale foto's aan de anderen te vertonen. De avond is bij uitstek geschikt voor de leden om weer eens bij elkaar te komen en belevenissen en/of plannen te bespreken.

Lees meer...

Lidmaatschap GRAS

Nieuwe leden zijn bij onze vereniging van harte welkom. Hieronder staan de instructies over wat te doen als je lid van GRAS wilt worden.

Lidmaatschap

Als lid van GRAS mag je aan alle activiteiten deelnemen die de vereniging organiseert, zoals onder andere verenigingsavonden en basisbezoeken. Vier keer per jaar ontvang je een exemplaar van het magazine Take-Off, waarin je ook op de hoogte wordt gehouden van al het verenigingsnieuws.

Lid worden

Lees meer...

Hoe het allemaal is begonnen...

De Gilze-Rijen Aviation Society (GRAS) is officieel in juni 1986 opgericht op initiatief van een groepje lokale vliegtuigspotters. In de eerste paar jaar zit er nog weinig beweging in de vereniging, totdat in maart 1988 voor het eerst een nieuwsbrief wordt uitgegeven. Door de grote animo voor dit initiatief komt in april 1988 het allereerste exemplaar van het "Runway 28" gedoopte verenigingsblad uit. Het blad is direct een succes en het ledenaantal van de vereniging groeit gestaag.

Vliegbasis Gilze-Rijen is op dat moment een actieve basis met NF-5's die op de nominatie staan om door F-16's vervangen te worden. Daarvoor wordt de vliegbasis grondig verbouwd. Ook zijn er faciliteiten om Amerikaanse eenheden op het veld te stationeren mocht daar vanuit NAVO-oogpunt noodzaak voor zijn. Regelmatig komen er dan ook buitenlandse eenheden op bezoek en worden er oefeningen georganiseerd.

Lees meer...

Nieuwsbrief ontvangen?