Inschrijven als nieuw lid? 
Inschrijven voor een reis / evenement?
Jouw gegevens beheren / controleren?

Privacy & cookie verklaring

Versiedatum: 25-05-2018

De Gilze-Rijen Aviation Society (afgekort: GRAS) hecht vanzelfsprekend veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy & Cookie Verklaring geven we duidelijke en transparante informatie hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Wij doen er alles aan om jullie privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. GRAS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat:

 • jouw persoonsgegevens alleen worden verwerkt wanneer deze in overeenstemming zijn met het doel waarvoor je deze hebt verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy & Cookie Verklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij jou om je uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als wij deze toestemming nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • er geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze zullen respecteren;


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

GRAS gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij je bezoek aan de GRAS website worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website correct werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Daarnaast kunnen wij met cookies onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies, door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook eerder opgeslagen informatie is via de instellingen van je browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je afgegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GRAS. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou aangegeven organisatie, te sturen.

Als GRAS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van deze Privacy & Cookie Verklaring vragen hebt, dan kun je hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

GRAS Bestuur, Postbus 2027, 4800 CA BREDA, bestuur@gras-spotters.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door GRAS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • De Leden- en Financiële administratie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over activiteiten;
 • Deelname aan basisbezoeken;
 • Het versturen van het verenigingstijdschrift Take Off.


Voor de hierboven genoemde bovenstaande doelstellingen kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam en voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Huisadres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Het nummer van je paspoort of ID kaart (alleen voor basisbezoeken);
 • IP adres.

 

Grondslag

GRAS hanteert twee grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens.

 1. Uitvoering van onze overeenkomst tot dienstverlening; betreft de relatie tussen vereniging en haar leden.
 2. Op grond van de door jou verleende toestemming; betreft met name het onderdeel “GRAS Reizen”.


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de identiteitscontrole ten behoeve van toegang tot vliegbases.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk, per email en/of webformulier toestemming voor geeft. Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

GRAS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn is daarom gesteld op twee jaren na beëindiging van het GRAS lidmaatschap.

Beveiliging

GRAS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens GRAS van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoons-gegevens van onze leden.


Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht jij een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen in de Privacy & Cookie verklaring

GRAS behoudt zich het recht voor om haar Privacy & Cookie Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Indien de Privacy & Cookie Verklaring wordt gewijzigd, wordt de revisiedatum bovenaan deze pagina aangepast.